Nowe Oblicze Parafii w ramach Ruchu dla Lepszego Świata

Nowości

Autor

Sekretariat Parafii
Sekretariat Parafii
tel. 15 823 17 67

Ruch dla Lepszego Świata powstał we Włoszech w 1952r., z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ 1908-1979), włoskiego Jezuity, który  po II wojnie światowej głosił potrzebę głębokiej odnowy świata. O.R. Lombardi  był bliskim  współpracownikiem  papieża Piusa XII , który 10 lutego 1952r. w specjalnym przesłaniu wezwał do wysiłku budowania Lepszego Świata według Serca Bożego.

Idea tego ruchu początkowo skierowana była do diecezji Rzymskiej, a później ogarnęła  cały świat.   W trakcie trwania Soboru Watykańskiego II (1963-1965) podczas sesji soborowych O. R. Lombardi  propaguje tę ideę ojcom soborowym (kardynałom i biskupom) z całego świata , proponując tworzenie lokalnych grup zaangażowanych w promowaniu soborowej odnowy i nawrócenia w życiu Kościoła.

W 1971 roku rozpoczęła  się realizacja projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii jako konkretnego instrumentu wprowadzania soborowych przemian w realiach wspólnoty parafialnej.  Jest to projekt międzynarodowy utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jaki sobie zakłada jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot. Dla osiągnięcia celu  przewidziane są :

  1. Faza wstępna – tworzenie struktur w parafii,
  2. I Etap – Powołanie do braterstwa , które jest drogą do zbawienia – 2 Fazy: Uwrażliwienie i przeżycie Tygodnia Braterstwa w parafii,
  3. II Etap – Ewangelizacja kultury życia i religijności ludowej – 3 Fazy: Biblia, Wiara, Chrystus i przeżycie Synodu Parafialnego,
  4. III Etap – Katecheza – wszyscy tworzymy Ciało Chrystusa i każdy ma swoje miejsce w parafii – Kongres Eucharystyczny.

Jest to długi proces budowania nowej wspólnoty parafialnej. Realizacja projektu przewidziana jest na co najmniej  20-25 lat.

W Polsce w 1978r.w Krakowie   ks. F. Villaverde bliski współpracownik o. Lombardiego oraz kilku polskich księży  spotkało się z kardynałem Karolem Wojtyłą, które zaowocowało  powołanie w tym samym roku Polskiej Grupy Promotorów, którą przez 23 lata kierował ks. prof. Mieczysław Nowak.

W 1983 roku w parafii Trzebinia przeprowadzona została analiza i diagnoza parafii rozpoczynająca  realizację programu NOP w Polsce.  Obecnie program ten realizowany jest w kilkunastu parafiach w całej Polsce.

Nasza parafia przystąpiła do tego programu w 1994 r. po uprzedniej głębokiej analizie parafii i postawionej diagnozie. Zgodnie z założeniami programu zbudowano struktury do jego realizacji.

Parafię podzielono na 8 rejonów (do parafii należało wówczas osiedle Dzików). Obecnie jest 7 rejonów. Każdy rejon został podzielony na podrejony i tak:  Rejon I – 4 podrejony, Rejon II -6 podrejonów, Rejon III -4 podrejony, Rejon IV- 4 podrejony, Rejon V-7 podrejonów, Rejon VI- 7 podrejonów, Rejon  VII – 6 podrejonów.  W każdym podrejonie utworzone zostały grupy sąsiedzkie. W całej parafii  utworzono  400 grup sąsiedzkich.

Odpowiedzialnymi za rejony  są Rejonowi, za podrejony Podrejonowi , za grupy sąsiedzkie Posłańcy. W to dzieło jest zaangażowanych 445 parafian.  Utworzono Parafialny Zespół Koordynacyjny w skład którego weszli rejonowi i podrejonowi wraz z kapłanami z parafii.

Powołano Zespół Redakcyjny w celu  przygotowania listu zapraszającego wszystkie rodziny parafii do współpracy w realizacji programu. Pierwszy list „ Otwarte Serca”  ukazał się w październiku 1994r, wraz z zaproszeniem do przeżycia Parafialnego Tygodnia Rodzin w okresie od 16.10.1994r. do 23.10.1994r.

Pierwszy program duszpasterski opracowano na rok 1994/1995, którego głównym przesłaniem było uwrażliwienie na braterstwo w parafii poprzez przeżycie Misji Świętych, które odbyły się od 1.04.1995r. do 9.04.1995r. Kolejne programy duszpasterskie opracowywane były systematycznie co  roku . Projekt duszpasterski obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Zakłada on systematyczne, krok po kroku programowanie pracy duszpasterskiej z włączeniem świeckich  jako współpracowników i współodpowiedzialnych za wzrost wspólnoty parafialnej.

Obecnie nasza parafia  w ramach programu odnowy realizuje  III Etap  – Katecheza.

Szczególnym znakiem jedności wspólnot parafialnych realizujących  program odnowy są coroczne Ogólnopolskie Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata. Nasza parafia była gospodarzem takiej pielgrzymki w dniach 18-19 sierpnia 2007r. Na spotkanie przybyło 425 osób z 15 parafii w tym dwie parafie z Białorusi( Podstawy i Lyntupy). Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.

W ramach formacji zaangażowanych w realizację programu organizowane są spotkania z ks. Proboszczem przy okazji rozesłania kolejnego listu „ Otwarte Serca”.

List „ Otwarte Serca” jest przekazywany  cyklicznie przez Posłańców wszystkim zamieszkującym teren naszej parafii, ochrzczonych i nieochrzczonych , praktykujących i niepraktykujących a także poszukujących. Informuje o działaniach podejmowanych w parafii w ramach projektu i zaprasza wszystkich do udziału.   Ma działanie ewangelizacyjne.

Istnieje ciągła potrzeba uzupełniania zaangażowanych w ten projekt, ponieważ starzejemy się , chorujemy i odchodzimy do Pana.

- Uroczysta Nowenna -spot_img

Kalendarium

Polecamy

spot_img